Shi Quan Da Bu Tang, 42 packets
Click To Enlarge

All Inclusive Great Tonifying Formula
Shi Quan Da Bu Tang

Japanese name: Juzen-taiho-to

*Warms and tonifies the qi and blood*.

Unit Size:

42 packets, 2 grams each, single dose granules

Ingredients:

Ginseng (Ren shen) 2.57g Astragalus Root (Huang qi) 2.57g Atractylodes Rhizome (Bai zhu) 2.57g Angelica sinensis (Dang gui) 2.57g Cnidium Rhizome (Chuan xiong) 2.57g Hoelen (Fu ling) 2.57g Cinnamon Bark (Gui zhi) 2.57g Licorice (Gan cao) 2.57g Ginger (Sheng jiang) 2.57g Jujube (Da zao) 1.71g Peony Root (Shao yao) 2.57g Rehmannia Root (Shu di huang) 2.57g;

  • Item #: SQDBT
  • Manufacturer: TCM Zone

Shi Quan Da Bu Tang, 42 packets

Price: $32.60
* Marked fields are required.
Qty: *
Reviews (0) Write a Review
No Reviews. Write a Review